Onze voorwaarden

Artikel 1: Ondernemingsgegevens
 • Cover 16
 • Wijnbergstraat 46
 • 8560 Wevelgem
 • België
 • Ondernemingsnummer: BE0842.461.232
 • Contact: info@cover16.be
Artikel 2: Algemene bepalingen

De webshop van Cover 16 biedt haar klanten de mogelijkheid om stripalbums en stripgerelateerde items online aan te kopen.

Artikel 3: Bestellen
 1. De door Cover 16 geaccepteerde bestellingen zullen met bekwame spoed doch tenminste binnen 10 dagen uitgevoerd worden. Doorgaans ontvangt u uw bestelling tussen de 2 à 5 werkdagen na ontvangst van uw volledige betaling.
 2. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen 10 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 3. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.
 4. De klant heeft alleen recht op een eerste druk van een artikel als dit expliciet vermeld staat bij het betreffende artikel.
 5. De webshop is gericht voor verkoop aan particulieren/verzamelaars. Bestellingen geplaatst door bedrijven of consumenten met als doel wederverkoop van de aangeschafte artikelen (bijvoorbeeld d.m.v. dropshipping) kunnen door Cover 16 eenzijdig geannuleerd worden.

Artikel 4: Levering

 1. De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het aangeboden assortiment online aan te kopen.
 2. De klant ontvangt een bevestigingsmail van Cover 16, met vermelding van de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant.
 3. Na de ontvangst van uw bestelling en na ontvangst van de volledige betaling zullen de goederen geleverd worden op het leveringsadres dat de klant heeft ingegeven tijdens de bestelprocedure.
 4. Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België en Nederland. Voor het verzenden naar andere landen neem gerust contact op via info@cover16.be
 5. Cover 16 draagt het risico tot Cover 16 de goederen overdraagt aan de vervoerder. Hierna draagt de vervoerder het risico tot aan de overdraging aan de klant. Voor vertragingen in levering en prestaties wegens overmacht en buitengewone gebeurtenissen zijn wij niet aansprakelijk.

Artikel 5: Betaling

 1. Bestellingen moeten met vooruitbetaling voldaan worden. Na ontvangst van de betaling zullen de goederen verstuurd worden.
 2. Na het plaatsen van een bestelling dient de klant onverwijld de integrale prijs te betalen volgens de betalingswijzen bepaald in art. 5.4.
 3. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting is de klant schadevergoeding verschuldigd en worden alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning, dan is de klant ons een bedrag van tien euro aan administratiekosten verschuldigd. Indien we de vordering ter incasso uitbesteden, dan is de klant tevens de volledige incassokosten verschuldigd. Cover 16 behoudt zich ook het recht om gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
 4. De klant heeft de keuze tussen volgende betalingswijzen: Kredietkaart, bankkaart, Paypal, iDeal of overschrijving

Artikel 6: Prijzen & verzendkosten

 1. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.
 2. Voordat de klant door de koopovereenkomst gebonden zal zijn, zal Cover 16 de totale prijs van de goederen of diensten verstrekken, met inbegrip van alle belastingen, en, desgevallend, alle leveringskosten en eventuele andere kosten. Indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, zal de klant erop gewezen worden dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn.
 3. De opgave van de prijs staat uitsluitend op de artikelen zoals deze woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen van artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Afbeeldingen kunnen ook afwijken van het eigenlijke product.
 4. Eventuele promoties zijn geldig tot de aangegeven datum of bij gebrek aan specifieke datum zolang de voorraad strekt. Promoties zijn niet onderling cumuleerbaar. Kortingsbonnen/waardebonnen kunnen niet worden ingeruild voor de waarde in geld en worden noch geheel noch gedeeltelijk terugbetaald.
 5. Hierbij een overzicht van de verzendkosten:

Verzendingen in België:

 • Afhalen: gratis
 • Servicepunt DPD: € 5,95
 • Servicepunt Bpost: € 6,45
 • Thuislevering DPD: € 6,45
 • Thuislevering Bpost: € 6,95
 • Gratis levering met DPD: vanaf € 99,00

Verzendingen naar Nederland:

 • Servicepunt DPD: € 7,25
 • Servicepunt PostNL: € 7,95
 • Thuislevering DPD: € 8,95
 • Thuislevering Bpost: € 10,95
 • Thuislevering PostNL: € 7,95
 • Gratis levering met PostNL: vanaf € 99,00

Verzendingen naar alle andere landen:

Portkosten op aanvraag, neem contact op via mail: info@cover16.be

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 1. In alle omstandigheden en in afwijking van art. 1583 BW wordt de eigendom van de verkochte goederen en de geleverde materialen slechts overgedragen aan de klant na volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 2. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.
 3. Het risico gaat echter over op de klant bij levering aan de vervoerder, als deze van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de onderneming was geboden, onverminderd de rechten van de klant ten aanzien van de vervoerder.

Artikel 8: Aanbod

 1. Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België en Nederland. Voor het verzenden naar andere landen neem gerust contact op via info@cover16.be
 2. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld afmetingen, kleur, materie, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze verzoeken wij u vooraf contact op te nemen via mail.
 3. Cover 16 is niet aansprakelijk voor onbedoelde materiële fouten, zet- of drukfouten
 4. Het aanbod strekt steeds zolang de voorraad strekt, onder voorbehoud van beschikbaarheid bij de leverancier of producent en onder voorbehoud van prijswijziging bij de leverancier en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Cover 16 om redenen van beschikbaarheid of prijswijziging. In geval van niet beschikbaar, na het opgeven van uw bestelling, brengen wij u hiervan binnen een termijn van 10 dagen op de hoogte. Cover 16 kan evenwel niet worden aangesproken tot schadevergoeding aangezien dergelijke omstandigheden overmacht uitmaken in hoofde van Cover 16. De overeenkomst zal in dergelijk geval door Cover 16 als ontbonden worden beschouwd zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige verbintenis.
 5. Cadeaubonnen blijven geldig voor een beperkte duur van 12 maanden.

Artikel 9: Vervangende goederen

 1. Voor klachten kan je mailen naar info@cover16.be
 2. Klachten over geleverde goederen of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum via e-mail te worden voorgelegd aan Cover 16. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. Na verloop van deze termijn zijn gebeurlijke klachten niet meer aanvaardbaar en worden zij als nietig en onbestaand beschouwd.
 3. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is niet van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het goed, hardhandig gebruik en/of slecht onderhoud.
 4. In geval van productiefout aan het bestelde artikel kan dat artikel, binnen 5 werkdagen na leveringsdatum per post naar Cover 16, Wijnbergstraat 46, 8560 Wevelgem, BELGIE worden teruggestuurd mits in originele verpakking en een schriftelijke bijlage met beschrijving van de productiefout. Dit in ruil voor een nieuw exemplaar van het beschadigde artikel. Indien de oorspronkelijk bestelde artikelen niet beschikbaar zouden zijn, neemt Cover 16 via e-mail contact op met de klant om dit bekend te maken en kan de klant tegen de waarde van de oorspronkelijke artikelen nieuwe artikelen kiezen.
 5. In geval van transportbeschadiging aan het bestelde artikel kan dat artikel, binnen 5 werkdagen na leveringsdatum per post naar Cover 16, Wijnbergstraat 46, 8560 Wevelgem, BELGIE worden teruggestuurd mits in originele verpakking en een schriftelijke bijlage met beschrijving van de transportbeschadiging. Dit in ruil voor een nieuw exemplaar van het beschadigde artikel. Indien de oorspronkelijk bestelde artikelen niet beschikbaar zouden zijn, neemt Cover 16 via e-mail contact op met de klant om dit bekend te maken en kan de klant tegen de waarde van de oorspronkelijke artikelen nieuwe artikelen kiezen.
 6. In geval van transportbeschadiging waar u moet tekenen voor de ontvangst van de goederen, noteert u de beschadiging op de bon van de levering die het transportbedrijf u overhandigd en contacteert u ons onmiddellijk i.v.m. de beschadiging. Dit artikel moet binnen 5 werkdagen na leveringsdatum per post naar Cover 16, Wijnbergstraat 46, 8560 Wevelgem, BELGIE worden teruggestuurd mits in originele verpakking en een schriftelijke bijlage met beschrijving van de transportbeschadiging. Dit in ruil voor een nieuw exemplaar van het beschadigde artikel. Indien de oorspronkelijk bestelde artikelen niet beschikbaar zouden zijn, neemt Cover 16 via e-mail contact op met de klant om dit bekend te maken en kan de klant tegen de waarde van de oorspronkelijke artikelen nieuwe artikelen kiezen.
 7. De verzendkosten voor het retourneren van de beschadigde artikelen zijn voor de klant
 8. De kosten die gemaakt worden voor het versturen van de vervangende artikelen zijn voor rekening van Cover 16.

Artikel 10: Annuleren

Bestelde items kunnen te allen tijde tijdens het bestelproces kosteloos worden geannuleerd. Annuleren van reeds betaalde bestellingen is mogelijk en het reeds betaalde totaalbedrag wordt terugbetaald aan de klant onder aftrek van €5,00 administratiekosten. Uitzondering: Annulering van pre-orders is helaas niet mogelijk, omdat deze items speciaal op afroep worden besteld bij de desbetreffende leverancier.

Artikel 11: Herroepingsrecht

 1. De klant heeft het recht af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Hij beschikt hiervoor over een termijn die verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt.
 2. Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst en de goederen binnen 14 dagen na de dag waarop de klant zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Cover 16 heeft meegedeeld, terugzenden. De datum van terugsturen is hierbij bepalend.
 3. De terugzending van de goederen door de klant geschiedt op eigen kosten en aan de maatschappelijke zetel van Cover16.
 4. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige goederen
 • Goederen waarvan de verpakking (of een deel ervan) werd geopend (bijv: voor gesealde producten geldt de aanvullende voorwaarde, dat deze in ongeopende gesloten verpakking dienen te worden aangeleverd)
 • Goederen die op maat gemaakt zijn van de klant
 1. De eventuele verzendkosten van zowel de retourgoederen als de nieuw bestelde items zijn voor de rekening van de koper.
 2. Terugbetaling van het aankoopbedrag vindt plaats na ontvangst van de goederen, mits het product in onbeschadigde staat door ons in ontvangst wordt genomen.
 3. Pre-order bestellingen zijn uitgesloten van retourrecht.
 4. Wij betalen geen contant geld uit. De aanschafwaarde van uw nieuwe aankoop, dient dus minimaal gelijk te zijn aan de waarde van het geretourneerde item. Een eventeel verschil wordt niet terugbetaald.

Artikel 12: Privacy

 1. Om u zo goed mogelijk te helpen vragen wij bij de bestelling uw persoonlijke gegevens.
 2. Uw privégegevens worden dan ook enkel door ons personeel geraadpleegd indien nodig en enkel doorgegeven aan een derde partij indien van toepassing. Zo zullen wij bijvoorbeeld uw adres doorgeven aan de pakketleverancier indien u voor een thuislevering koos. Jouw gegevens behoren tot ons klantenbestand en zullen dus nooit doorverkocht of doorgegeven worden aan een derde partij.
 3. We bewaren en gebruiken uw gegevens niet langer dan nodig en u hebt op elk moment de kans om uw gegevens aan te passen of te verwijderen.
 4. Indien u inschrijft op de nieuwsbrief kan u zich op elk moment ook weer uitschrijven. Deze link vindt u altijd terug in de nieuwsbrief zelf.

Artikel 13: Geschillenbeslechting

 1. In het geval van een geschil dient de consument binnen de 7 dagen eerst contact op te nemen met Cover 16 door per post of e-mail zijn klacht uiteen te zetten. Het bedrijf dient de klacht binnen 30 dagen na ontvangst af te handelen.
 2. Indien in deze periode geen oplossing gevonden kan worden, moet de consument daarvan op de hoogte gebracht worden, met een indicatie van de vertragingsduur
 3. De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.

Artikel 15: Totstandkoming overeenkomst

Bij het plaatsen van een bestelling, het geven van een opdracht, bevestigt u dat u onze voorwaarden gelezen, begrepen en geaccepteerd heeft. Onze levering aan u vindt uitsluitend plaats onder de onderstaande algemene voorwaarden. Hiervan afwijkende schriftelijke verklaringen die voorkomen op brieven of andere documenten uitgaande van de koper, worden door ons niet geaccepteerd. Afwijkingen van onze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn slechts met onze schriftelijke toestemming mogelijk. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend.

Artikel 16: Klantendienst

De klantendienst is bereikbaar via e-mail op info@cover16.be of per post op het adres Wijnbergstraat 46, 8560 Wevelgem

Artikel 17: Akkoord

 1. Een ieder, die zich als klant heeft aangemeld bij Cover 16, geeft aan de algemene voorwaarden gelezen te hebben en gaat met deze akkoord.
 2. Algemene voorwaarden opgesteld op 23-05-2022, hiermee vervallen voorgaande algemene voorwaarden.